× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
1 yıl 5 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, Cemal Hoca tarafından oluşturuldu
2.DÖNEM 10. SINIF KİMYA DERSİ 1. YAZILI SORULARI
1-)% 20 lik çözelti hazırlamak için 400 gram suda kaç gram şeker çözülmelidir?

2-) Alkol + Su + kum karışımını bileşenlerine ayırmak için sırasıyla hangi yöntemler kullanılmalıdır?

Aşağıda verilen sorularda doğru seçenekleri işaretleyin

3-)
I. C2H6

ll. Siklopropan

III Penten

IV. Bütin

Yukardaki bileşiklerden hangileri doymamış

hidrokarbondur?

A-) Yalnız I B-) Yalnız lI C-) yalnız ||| D-) III ve IV E-) I, II, III

4-)Aşağıdaki yöntemlerden hangisi tanecik boyutundan yararlanarak yapılan ayırma yöntemi değildir?
A)Süzme
B-)Ayıklama
C)Yüzdürme
D-)Eleme
E-)Diyaliz

5-)Aşağıdaki karışımların hangisinin kaynama noktası en yüksektir?
A-)4 gram şeker içeren 200 ml. Çözelti
B-)16 gram şeker içeren 400 ml. Çözelti
C-)1O gram şeker içeren 500 ml. Çözelti
D-)2 gram şeker içeren 25 ml. Çözelti
E-)1 gram şeker içeren 50 ml. Çözelti

6-)Aşağıdakilerden hangisi doğal kömür değildir?
A-)Turba
B)Antrasit
C-)Linyit
D-)Kok kömürü
E-)Taş kömürü

7-) Aşağıdakilerden hangisi kömürün yanması sonucu açığa çıkan gazlardan olamaz?

A)CO
B)CO2
C)SO2
D)NO
E)O3

8-) Petrolle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Milyonlarca yıl önce denizlerde ve toprak altındaki bitki ve hayvan artıklarından petrol oluşur.
B) Deniz altındaki bitki ve hayvan kalıntılarının uğradığı kimyasal değişimlerle petrol oluşur
C) Petrol ürünlerinin yapısında çok sayıda karbon ve hidrojen bulunan hidrokarbonlar bulunur
D) Ham petrolün yapısında kükürt ve azot bulunan bileşikler de bulunur.
E) Ham petrolün bileşenlerine ayrılmasında çöktürme yöntemi kullanılır.

9-)Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hidrokarbon değildir?
A)Pentan
B)C6H6
C)C4H10
D-)C5H11OH
E-)Büten

10-)Aşağıdakilerden hangisi özkütle farkı ile ayırma yöntemlerinden değildir?
A-)Ayrımsal damıtma
B)Çöktürme yöntemi
C)Yüzdürme yöntemi
D-)Ayırma Hunisi ile ayırma
E-)Aktarma

Aşağıdaki boşlukları doldurun.
(Taşkömürü-Antrasit-,Osmoz-N-S-,KovaIent bağ -İyonik bağ-Organik bağ-Ca-Mg-Na-Turba-Al-Fe-Zn-Ni-Co-AlkoI-Gazyağı N-S-Benzin-Mazot --C-N-O-S-H-K-Cl-P

A-) Bir çözeltide yarı geçirgen zardan çözücü moleküllerinin geçmesine ........................ . .................. denir
B-)Suya sertlik veren maddeler ......... iyonlarıdır.
C-)Mıknatısın çekebildiği maddeler: .........................................
D-)Kömürün bileşiminde......................... elementleri bulunur
E-)Karbon yönünden en zengin kömür türü .............
F-)Kömürün oluşumu sırasında ilk oluşan organik kısım .......
G-)Kömürde bulunan ve ......................... Elementleri asit yağmurlarına sebep olur.
I-)Ham petrolde bulunan ........ ve ...,...elementleri aşınmaya ve korozyona sebep olur.

Aşağıdaki ifadeleri Doğru Yanlış olarak değerlendirin.

A-) Talaş-Su karışımı süzme yöntemi ile ayrılabilir.(.......)
B-)Petro| Ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılır.(........)
C-)Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları düşüktür.(.......)
D-)Alkanlar doymamış hidrokarbonlardır.(.......)
E-)En küçük sikloalkan sikloetandır.(........)
F-)Alkenlerde C atomları arasında en az bir tane çift bağ vardır.(.......)
G-)Zeytinyağı-Su karışımı özkütle farkından yararlanarak ayrılır.(.......)

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum