× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Çok
7 ay 1 hafta önce - 7 ay 1 hafta önce #1 Yazan: Cemal Hoca
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR.................. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.DÖNEM 2.ORTAK YAZILI SINAVI  
1)1. Tevazu sahibiydi. 
2. Dürüst ve güvenilirdi. 
3.Yalnızca yakın akrabalarına iyi davranırdı.
4. Merhametli ve şefkatliydi.
5. Sadece maddi temizliğe önem verirdi. Yukarıdakilerden kaç tanesi Peygamberimiz (s.a.v.) için söylenebilir? 
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5  

2) “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” . Yukarıdaki ayet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hangi özelliğini daha çok ön plana çıkarmaktadır? 
A) Temsil özelliğini 
B) Teşri özelliğini 
C) Tebyin özelliğini
D) Tebliğ özelliğini 
E) Ölümlü olma özelliğini
3. “De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? 
A) Allahı (c.c.) seven kişi, Hz. Peygamber'e (s.a.v.) uymalıdır.
 B) Hz. Peygamber'e (s.a.v.) uyan, onun yolundan giden kişi, Allah'ın (c.c.) sevgisini kazanır. 
C) Allah'ı (c.c.) sevmek ve Peygamberimiz'e (s.a.v.) uymak, günahlarımızın affına vesile olur. 
D) Allah'ı (c.c.) ve Resulü'nü (s.a.v.) seven kişi, tüm insanları sevmelidir. 
E) Allah (c.c.), kullarına karşı son derece merhametli ve bağışlayıcıdır.  

4)1. Muhammed b. İsmail Buhâri : el-Câmiu's-Sahih 
2. Müslim b. Haccac el-Kuşeyri : el-Câmiu's-Sahih 
3. Ebu Davud, Süleyman b. Eş'as : es-Sünen 
4.Muhammed b. İsa et-Tirmizi : es-Sünen 
5.Ahmed b. Hanbel: el-Muvatta Yukarıdaki eser ve yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 

5)1. Hz. Fâtıma(r.a.) 2. Hz. Hasan(r.a.) 3. Hz. Ali(r.a.) 4. Hz. Hüseyin (r.a.) 5. Hz. Ebu Bekir (r.a.)Yukarıdakilerden hangileri, ehl-i beyttendir?
A) Sadece 1 B)1 ve 2 C)1,2 ve 3 D) 1,2,3,4 E)2,3,4,5 

6)​​“Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allahın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzâb suresi, 45 ve 46. ayetler) Bu ayetlerde Hz. Peygamberin hangi yönü vurgulanmaktadır? 
A) Akıllılığı
B) Beşeriliği C) Güvenilirliği D) Günahsızlığı E) Peygamberliği  

7)“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi...” (Furkân suresi, 20. ayet) Bu ayette peygamberlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır
A) Vahiy almaları 
B) Akıllı ve zeki olmaları 
C) Günaha bulaşmamaları
D) İnsanlar arasından seçilmeleri
E) Geçimlerini sağlamak için çalışmaları

8) Hz. Muhammed (sav.), hepimiz gibi bazen üzülmüş bazen sevinmiştir. Herkes gibi evlenmiş ve yuva kurmuştur. Karşılaştığı zorluklarla mücadele etmiştir. Bu parçada Hz. Peygamberle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 
A) Kararlılığı
B) İnsan oluşu​​​​C)Peygamberliği
D) Ailesinin olması
E)Zorluklara karşı tavrı

9)“Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılınız.” Bu hadis Hz. Muhammed'in (sav) peygamberlik görevlerinden hangisine örnek oluşturur?
A) Örnek olmak
B) Uyarıcı olmak
C) Açıklayıcı olmak
D) Müjdeleyici olmak 
E) Tebliğde bulunmak
10) “Allah, Benden başka tanrı olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin' hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine, emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir.” (Nahl suresi, 2. ayet) Bu ayette altı çizili ifade aşağıdaki kavramların hangisi ile ilişkilendirilebilir? 
A)Şirk B) Gayb C)Ahlak D) Tebliğ E)İbadet

11)Sura üflendi:i vakit Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra bir daha üflendiği vakit bir de ne görsün, onlar a, a'a kalkmı ;bakıyorlar.(Zümer,68.Ayet) Yukarıdaki ayette ölümden sonraki tema ile ilgili vurgulanan iki kavram nedir? 
A) Namaz ve abdest
B) Azrail ve Cebrail 
C)Kiyamet ve Ba's
D) Cennet ve Cehennem
E) Kefen ve Cenaze 

12. Hz. Muhammed gençliğinde doğruluğundan ve samimiyetinden şüphe edilmeyen karaktere sahipti. Bu yüzdendir ki yaşadığı toplumda “el-Emin” lakabı ile tanındı. Peygamberimize atfedilen bu lakabın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Merhamet B) Samimi C) Kararlı D )Sabırlı E) Güvenilir  

13.Bu dünyada kalıcı olmak mümkün değildir.Bir insan topluma faydalı eserler bırakırsa öldükten sonrada sevap kazanmaya devam eder. Kavram olarak bu tür hayırlara ne ad verilir? 
A) Sadaka B) Mevlid C) Mizan D)Zekat E) Oruç 
 
14.Vefat eden bir kişi hâlâ sevap kazanmaya devam ediyorsa hangi sebebten dolayıdır?
 A) Günahsız ölmüştür
B) Çok namaz kılmıştır
C) Nafile orucu çoktur
D) Hayırlı bir evlat bırakmıştır 
E) Arkasından Kur'an okunuyordur. 

15. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.  ehl-i beyt-—---tebyin-—-Hira----tebliğ----takrir  
1. Peygamberlerin, Allah'tan vahiy yoluyla aldıkları ilahi hükümlerin hiçbirini gizlemeden, eksiltmeden ve herhangi bir ilavede bulunmadan aynen insanlara bildirmesine ...........denir2.................. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözleri, filleri ve takrirleri, yani sahabilerin söylediği sözleri, davranışları onaylamasıdır. 
3. ................ Kavramı, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ev halkı ve aile fertlerini ifade eder. 
4. Hz. Peygamber'e (s.a.v.)ilk vahiy, ............. Mağarası'nda gelmiştir5................, HZ. Muhammed'in (s.a.v.) Kur'an'ı ve İslam'ın ilkelerini insanlara açıklama görevinin ifade eder. 
 
16.Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da “Y”yazınız. 
1.(....) Hz. Muhammed'i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği, vahiy almasıdır. 
2. (....) Hâtemü'n-Nebiyyin, Hz. Muhammedi'in güzel ahlaklı olduğunu ifade eden bir kavramdır. 
3.(....) Hz. Muhammed (s.a.v.) vefat ettiğinde İslamiyet dünyanın her bölgesinde yayılmıştı. 
4.(....) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İslam'ın ilkelerini örnek olma yoluyla insanlara göstermesine temsil denir.
 5.(....) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) dini konularda hüküm koyma vetkisine tevhit denir.  
17. Peygamberlerin sıfatlarından 5 tanesini yazınız.  

http://matematikevim.com
Son düzenleme: 7 ay 1 hafta önce Düzenleyen:Cemal Hoca

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum
Yandex.Metrica